Stappen van gedragsverandering

Gedragsverandering in stappen

1. Specificeer het gewenste gedrag in observeerbare termen (meetbaar, observeerbaar, betrouwbaar, beheersbaar, actief)

2. Meet het huidige gedragsniveau zonder te interveniëren (nulmeting)

3. Analyseer de antecedenten en consequenties van het gedrag om het te begrijpen

4. Begin met interveniëren door de nulmeting aan de mensen terug te koppelen

5. Stel ambitieuze einddoelen en haalbare subdoelen

6. Beloon als (sub)doelen zijn behaald

 

Betrek de cliënten bij het ontwerp en uitvoering van alle stappen.